Algemene voorwaarden opleiding en trainingen Healing Reset Company

VEELAL HANDELEND ONDER DE NAAM HEALING RESET METHODE

De algemene voorwaarden van Healing Reset Company vormen geen uitzondering op gangbare algemene voorwaarden en zijn dus redelijk eenzijdig en zwart-wit geformuleerd. Wij willen echter met u samenwerken op basis van een tweetal kenmerken: duurzaamheid en wederkerigheid. Wij geloven in relaties die nu en in de toekomst in balans zijn. Wij zullen bij een klacht of conflict dan ook altijd vanuit deze twee waarden handelen.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en offerte van, alsmede elke overeenkomst tussen Healing Reset Company, hierna te noemen: ‘HRC’, en een Cursist, tenzij van deze voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

HRC verklaart deze algemene voorwaarden van toepassing op alle opleidingen, cursussen, trainingen, congressen en bijeenkomsten in het open aanbod van HRC waarvoor men zich individueel bij HRC kan inschrijven. Onder bijeenkomsten worden onder andere masterclasses, studiedagen en symposia verstaan. Tevens zijn deze voorwaarden van toepassing op elk aanbod van HRC voor activiteiten die incompany worden uitgevoerd, dat wil zeggen uitgevoerd binnen de organisatie van de Cursist, én op het maatwerkaanbod dat speciaal voor de Cursist is ontwikkeld aan de hand van specifieke leerwensen en de situatie binnen de instelling van de Cursist.

Bij verschillen tussen de inhoud van de overeenkomst en de algemene voorwaarden gaat hetgeen in de overeenkomst is vastgelegd voor.

Mondelinge mededelingen van medewerkers van HRC binden HRC niet, tenzij deze door een tot vertegenwoordiging bevoegde medewerker van HRC schriftelijk aan de Cursist worden bevestigd.

De door HRC opgeslagen versie van een elektronisch bericht geldt als bewijs, behoudens tegen­bewijs door de Cursist. Een door HRC verzonden bericht wordt geacht te zijn ontvangen door de Cursist op de dag van verzending, tenzij de Cursist bewijst dat deze communicatie niet ontvangen is. Voor zover de communicatie niet ontvangen is als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheids­problemen met betrekking tot de e-mailbox van de Cursist, komt dit voor risico van de Cursist.

Offertes en aanbiedingen

Algemeen
De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief btw, andere heffingen van overheidswege en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Alle cursusmaterialen zijn, mits niet anders vermeld, inbegrepen in de prijs van de cursus. De geadviseerde literatuur voor de trainingen moet men aanschaffen op eigen kosten.

Voor opleidingen, cursussen en trainingen met open inschrijving geldt:

 • De Cursist schrijft zich in voor een opleiding, cursus of training door het online of anderszins invullen en verzenden van het inschrijfformulier en door betaling van het cursusgeld. De Cursist is zelf verantwoordelijk voor het invullen en verzenden van het juiste inschrijf­formulier.
 • Telefonisch reserveren is mogelijk.
 • Alle inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
 • Direct bij inschrijving moet de betaling voor de opleiding, cursus of training worden voldaan.
 • Na ontvangst van de inschrijving stuurt HRC een bevestiging van inschrijving per e-mail naar de Cursist. Deze bevestiging vindt plaats onder de opschortende voorwaarde van doorgang van de opleiding/cursus/training, beschikbaar­heid van plaats en het voldoen aan de eventuele toelatingseisen.
 • Direct met de bevestiging van inschrijving ontvangt de Cursist een factuur op naam. De factuur wordt altijd gestuurd naar het e-mail adres van de Cursist, met in de aanhef het adres dat de Cursist bij registratie heeft aangegeven. De registratie van de Cursist is pas compleet op het moment dat HRC de betaling heeft ontvangen.
 • Aanbetaling: In uitzonderingsgevallen is het mogelijk om gebruik te maken van een aanbetaling. Als de Cursist hiervan gebruik wil maken moet hij dit schriftelijk bij HRC kenbaar maken.
  25% van de cursusbijdrage moet bij inschrijving betaald worden en het resterende bedrag (75%) uiterlijk 1 maand voor begin van de training.
 • Circa vier weken voor aanvang van de opleiding/cursus/training ontvangt de Cursist bericht over doorgang van de opleiding/cursus/training met nadere informatie (indien van toepassing).

Voor congressen en bijeenkomsten geldt:

 • Cursist schrijft zich in voor een congres of bijeenkomst door het online of anderszins invullen en verzenden van een inschrijfformulier en door betaling van het registratiegeld. De Cursist is zelf verantwoordelijk voor het invullen en verzenden van het juiste inschrijfformulier.
 • Telefonisch reserveren is mogelijk.
 • Alle inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
 • Na ontvangst van het inschrijfformulier, stuurt HRC een bevestiging van inschrijving per e-mail naar de Cursist. Deze bevestiging vindt plaats onder de opschortende voorwaarde van doorgang van het congres of de bijeenkomst.
 • Direct met de bevestiging van inschrijving ontvangt de Cursist een factuur op naam. De factuur wordt altijd gestuurd naar het e-mail adres van de Cursist, met in de aanhef het adres dat de Cursist bij registratie heeft aangegeven. De registratie van de Cursist is pas compleet op het moment dat HRC de betaling heeft ontvangen.
 • Congressen: circa twee weken voorafgaand aan het congres ontvangt de Cursist bericht over doorgang en zijn toegangsbewijs (indien van toepassing).
  Bijeenkomsten: circa twee weken voorafgaand aan de bijeenkomst ontvangt de Cursist bericht over doorgang.
 • Direct bij inschrijving moet de betaling voor de opleiding, cursus of training worden voldaan.

Voor maatwerk en incompany opdrachten geldt:
Alle offertes en aanbiedingen van HRC zijn drie maanden geldig, tenzij in de offerte een andere termijn voor aanvaarding is gesteld. Na afloop van de gestelde termijn kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend. HRC kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Cursist redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Indien de Cursist afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is HRC daaraan niet gebonden. HRC zal in dat geval, indien HRC dat wenst, een nieuwe offerte of aanbieding sturen dan wel de oorspronkelijke offerte handhaven. Een samengestelde prijsopgave verplicht HRC niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeen­komstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

→ door HRC
HRC is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, onder meer indien:

 • er naar het oordeel van HRC onvoldoende inschrijvingen zijn voor een opleiding, cursus of training, congres of bijeenkomst
  één of meerdere docenten onverwacht uitvalt en er geen vervanger gevonden kan worden
 • de Cursist de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt
 • na het sluiten van de overeenkomst HRC ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Cursist de verplichtingen niet zal nakomen
 • de Cursist bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is
 • door de vertraging aan de zijde van de Cursist niet langer van HRC kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen
  de Cursist niet voldoet aan de gestelde vooropleidingseisen. Mits er vooropleidingseisen zijn, zullen deze in het inschrijfformulier kenbaar gemaakt worden. De Cursist wordt vervolgens geacht om te bewijzen aan deze vooropleidingseisen te voldoen door het opsturen van relevante documenten en certificaten. Of een vervanger aan de vooropleidingseisen voldoet, is ter beoordeling van HRC. De vooropleidingseisen staan, indien van toepassing, beschreven op de website van HRC bij de betreffende opleidings-/cursusinformatie.

Voor zover HRC de opleiding, cursus of training, congres of bijeenkomst ontbindt omdat er onvoldoende inschrijvingen zijn of één of meerdere docenten onverwacht uitvalt en geen vervanger gevonden kan worden, is HRC verplicht om de cursusbijdrage binnen vier weken terug te betalen. Voor zover de Cursist voorafgaand aan de opleiding, cursus, training, congres, bijeenkomst of incompany opdracht zijn (financiële) verplichtingen jegens HRC niet is nagekomen, is HRC gerechtigd de Cursist toegang te weigeren. Wordt toegang geweigerd, dan is de Cursist desondanks gehouden hetgeen bij hem in rekening is gebracht te voldoen.

→ door de Cursist
Wettelijke bedenktermijn voor het open aanbod, congressen en bijeenkomsten bij online inschrijving via de website van HRC.
Gedurende 14 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst heeft de Cursist het recht de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden, tenzij de dienstverlening voor de afloop van de termijn met instemming van de Cursist reeds is begonnen. Ontbinden kan alleen schriftelijk of per e-mail. Als ontbindingsdatum geldt de datum van het poststempel van een door HRC ontvangen brief, dan wel de datum van ontvangst van de e-mail van de Cursist.

Voor opleidingen, cursussen en trainingen met open inschrijving

 • Annuleren kan alleen schriftelijk of per e-mail. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel van een door HRC ontvangen brief, dan wel de datum van ontvangst van de e-mail van de Cursist.
 • Bij annulering tot 5 weken voor aanvang van de opleiding/cursus/training is de Cursist aan HRC €55,00 administratiekosten verschuldigd, tenzij anders vermeldt.
 • Bij annulering binnen 5 weken voor aanvang van de opleiding/cursus/training of tijdens de opleiding/cursus/training is de Cursist de volledige prijs verschuldigd, tenzij anders vermeldt.
 • Indien de Cursist annuleert binnen 5 weken voor aanvang van de opleiding/cursus/training en een vervanger voordraagt die aan de gestelde toelatingseisen voldoet en HRC hiervan uiterlijk 2 weken voor de aanvangsdatum op de hoogte stelt, is de Cursist aan HRC €55,00 administratiekosten verschuldigd.
 • Indien de Cursist annuleert binnen 5 weken, doch uiterlijk 2 weken voor aanvang van de opleiding/cursus/training en HRC kan een vervanger van haar wachtlijst laten deelnemen die aan de gestelde toelatingseisen voldoet, is de Cursist aan HRC €55,00 administratiekosten verschuldigd.
  HRC is niet verplicht tot het vragen van een vervanger van de wachtlijst.
 • In individuele bijzonder gevallen kan afweken geworden van bovenstaande bepalingen. Neem hiervoor contact op met HRC.
 • Of een vervanger aan de toelatingseisen voldoet, is ter beoordeling van HRC. De toelatingseisen staan, indien van toepassing, beschreven op de website van HRC bij de betreffende opleidings-/cursusinformatie.

Voor congressen en bijeenkomsten
Annulering is niet mogelijk na de wettelijke bedenktermijn. Bij verhindering kan de Cursist iemand anders in zijn plaats laten deelnemen, mits de Cursist HRC hiervan uiterlijk 1 week van tevoren op de hoogte stelt.

Voor maatwerk en incompany opdrachten

 • Annuleren kan alleen schriftelijk of per e-mail. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel van een door HRC van Cursist ontvangen brief, dan wel de datum van ontvangst van de e-mail.
 • Bij annulering tussen de 3 en 5 weken voor aanvang van de opdracht is de Cursist 50% van de kosten verschuldigd. Bij annuleren binnen 3 weken voor aanvang van de opdracht is de Cursist 100% van de kosten verschuldigd.

Uitval docent door overmacht

Bij uitval van een docent door overmacht zal HRC zich tot het uiterste inspannen om adequate vervanging te regelen. Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn, zal HRC zo spoedig mogelijk met een alternatieve lesdatum komen. In dit geval heeft de Cursist geen recht op (schade)vergoeding of vergoeding van (extra) reiskosten. De extra kosten voor de verzorging van lesdagen die hieruit voortvloeien, zijn voor HRC. Uitval van een docent door overmacht alsmede een hierdoor gewijzigde lesdatum zijn geen redenen voor kosteloze annulering of ontbinding door de Cursist.

Vertrouwelijkheid

Alle gegevens en alle informatie die door de Cursist verstrekt wordt zal door HRC en door de aan HRC verbonden docenten en assistenten vertrouwelijk behandeld worden. De Cursist verplicht zich op zijn kant alle in de opleiding, cursus of training, congres of bijeenkomst opgedane kennis van vertrouwelijke aard vertrouwelijk te behandelen.

Auteursrecht

Het auteursrecht op de door HRC uitgegeven brochures en cursusmateriaal berust bij HRC, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HRC zullen door de Cursist geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden verveelvoudigd. Afhankelijk van welke training zijn hier uitzonderingen op.

Beperking aansprakelijkheid

HRC is nimmer aansprakelijk voor schade welke de Cursist lijdt tijdens de uitvoering van de overeenkomst, tenzij deze schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld van HRC of door haar ingeschakelde derden. HRC is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade dan wel letselschade of derving van inkomsten. Als aanvulling op bovenstaande schadebeperkingen geldt dat HRC nimmer tot een hoger bedrag aansprakelijk is dan waarvoor zij verzekerd is. Wanneer de verzekeraar niet tot uitbetaling overgaat, is HRC nimmer gehouden een hoger bedrag aan schade te vergoeden dan hetgeen door HRC in rekening is gebracht voor de betreffende overeenkomst, waarbij de schade is ontstaan.

Geschillen

HRC hecht aan tevreden relaties. Waar gewerkt wordt, kunnen echter misverstanden ontstaan of kunnen fouten worden gemaakt. Indien een Cursist ontevreden is over producten of diensten van HRC, kan deze contact opnemen met de betreffende medewerker(s) of een formele klacht indienen met behulp van het klachtenformulier van HRC.

Op alle met HRC gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. De klachten­procedure sluit niet uit dat Cursist zich tot de burgerlijke rechter kan wenden.

Duur van de overeenkomst

De overeenkomst gaat in op het moment van betaling (na inschrijving) tot en met de laatste cursusdag, die vermeld staat op het inschrijfformulier.