Disclaimer Healing Reset Company en Healing Reset Methode

Vestigingsadres: Achter de Tolbrug 12A 5211 SM ’s-Hertogenbosch
Locatie opleiding: Achter de Tolbrug 12B 5211 SM ‘s-Hertogenbosch
06 46425481
www.healingresetcompany.nl
KvK: 17284589

Het auteursrecht op al het materiaal op de Healing Reset Company website (alle pagina’s vallend binnen het domein www.healingresetcompany.nl) berust bij Healing Reset Company. Alle rechten van namen en -logos berusten bij de respectievelijke eigenaars. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Healing Reset Company informatie (teksten, beelden, geluid en html-codes daaronder begrepen) via elektronische en gedrukte media of op welke andere wijze ook, op te slaan en/of te verspreiden.

Het auteursrecht op al het materiaal op de Healing Reset Company website (alle pagina’s vallend binnen het domein www.healingresetcompany.nl) berust bij Healing Reset Company. Alle rechten van namen en -logos berusten bij de respectievelijke eigenaars. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Healing Reset Company informatie (teksten, beelden, geluid en html-codes daaronder begrepen) via elektronische en gedrukte media of op welke andere wijze ook, op te slaan en/of te verspreiden.

Linken en refereren naar de Healing Reset Company website mag wel. Het liefst met de URL www.healingresetcompany.nl.

Door materiaal in te sturen ter publicatie verleent u Healing Reset Company een onbeperkt gebruiksrecht (inclusief het recht het materiaal te publiceren in alle uitgaven van Healing Reset Company en om dat materiaal niet te plaatsen of in te korten), zonder dat dan enige tegenprestatie verschuldigd is.

Gebruik van deze website

De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico. Ondanks het feit dat Healing Reset Company zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Healing Reset Company niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

Healing Reset Company beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de geboden informatie geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen. Healing Reset Company kan evenmin garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Gebruik van deze website dat (i) het gebruik van andere bezoekers stoort, (ii) het functioneren van deze website in gevaar kan brengen of (iii) de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie van derden, producten en diensten

Op de website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie, producten en diensten verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door Healing Reset Company niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Healing Reset Company wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Wanneer u zonder verificatie of nader advies gebruik maakt van de geboden informatie en diensten verstrekt door derden, doet u dit voor eigen rekening en risico.

On line communicatie

Berichten die u stuurt aan Healing Reset Company per e-mail kunnen onderschept worden of op andere wijze gemanipuleerd worden. Healing Reset Company adviseert u om geen geheime of anderszins gevoelige informatie per e-mail aan Healing Reset Company te sturen. Indien u er voor kiest om berichten aan Healing Reset Company per e-mail te sturen, accepteert u het risico dat deze berichten onderschept of anderszins gemanipuleerd kunnen worden door een derde.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Healing Reset Company aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van deze website. Onder andere aanvaardt Healing Reset Company geen enkele aansprakelijkheid wat betreft (i) defecten, virussen en andere onvolkomenheden ten gevolge van de toegang of het gebruik van deze website, (ii) de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld, (iii) het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de website of per e-mail aan Healing Reset Company wordt gezonden of aan u wordt gezonden, (iv) het verlies van gegevens, (v) downloaden of gebruik van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld, of (vi) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Healing Reset Company.

Toepasselijk recht

Deze website en alle op deze website gepubliceerde informatie (inclusief deze disclaimer) zijn in beginsel gericht op het Nederlandse publiek en worden beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

Wijzigingen

Healing Reset Company behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte geraakt.